top of page

Kas yra slapukai?

Slapukai – tai kompiuteriniai duomenys, tiksliau, tekstiniai failai, kurie yra išsaugomi vartotojo galiniame įrenginyje ir yra naudojami interneto tinklalapiuose. Šie failai leidžia atpažinti vartotojo įrenginį ir tinkamai rodyti tinklalapio turinį, pritaikytą pagal vartotojo individualius pasirinkimus. Slapukus paprastai sudaro svetainės, iš kurios jie buvo atsiųsti, pavadinimas, jų saugojimo galiniame įrenginyje trukmė ir unikalus numeris.
 

Kokiu tikslu mes naudojame slapukus?

Slapukai yra įtraukti į HTTP protokolą, kuris užtikrina interneto serverio ir naršyklės sąveiką. Jį sudaro: raktas, nustatantis reikšmių pavadinimą, reikšmės ir slapuko galiojimo laikas, kuriam pasibaigus naršyklė turi pašalinti slapuką. Pagal naršyklės numatytus nustatymus dauguma jų funkcijų yra standartinės. Slapukai yra naudojami interneto puslapių turinio pritaikymui pagal vartotojų pasirinkimus, interneto puslapių naudojimo patogumo gerinimui ir turinio individualizavimui.
 

Kokius slapukus mes naudojame ?

Naudojami dviejų rūšių standartiniai slapukai – „seanso“ ir „ilgalaikiai“. Seanso slapukai yra laikini failai, kurie saugomi vartotojo įrenginyje tol, kol vartotojas atsijungia nuo paskyros internetiniame puslapyje arba išjungia programinę įrangą (uždaro interneto naršyklę). Ilgalaikiai slapukai saugomi vartotojo įrenginyje slapukų parametruose nurodytą laiką arba tol, kol vartotojas juos ištrina rankiniu būdu. Slapukams, kuriuos naudoja internetinio puslapio valdytojo partneriai, ypač interneto puslapio vartotojai, yra taikoma jų pačių nustatyta privatumo politika.
 

Privatumo politika ir slapukai

Vartotojui naudojantis mūsų svetaine mes naudojame slapukus, kurie identifikuoja naršyklę arba vartotojo įrenginį, t. y. slapukai renka įvairią informaciją, kuri iš esmės nėra asmens duomenys (pagal juos negalima identifikuoti vartotojo). Vis dėlto, kai kuri informacija, priklausomai nuo jos turinio ir naudojimo, gali būti susieta su konkrečiu asmeniu ir laikoma asmens duomenimis. Remiantis Asociacijos MAI RAM INTERNATIONAL YOGA ASSOCIATION politika, duomenys yra šifruojami taip, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie jų.
 

Slapukų pašalinimas / išjungimas

Primename, kad Jūs galite tvarkyti slapukų naudojimą savo interneto naršyklėje arba mūsų Interneto svetainės privatumo nustatymuose.

Paprastai interneto naršyklės ar kitos vartotojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuris yra prijungtas prie interneto, įdiegtos programinės įrangos numatytieji nustatymai yra tokie, kad tame įrenginyje būtų gaunami tam tikrų rūšių slapukai. Šie nustatymai gali būti keičiami, pasirenkant, kad slapukai interneto naršyklėje būtų išjungti arba vartotojas kiekvieną kartą būtų informuojamas apie slapukų siuntimą į jo įrenginį. Sutikimas dėl šios technologijos naudojimo gali būti bet kada pakeistas arba atšauktas (neleidžiant ateityje išsaugoti slapukų).

Taip pat yra galimybė blokuoti trečiųjų šalių slapukus, tuo pat metu sutinkant gauti Asociacijos MAI RAM INTERNATIONAL YOGA ASSOCIATION svetainės tiesiogiai siunčiamus slapukus.

Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus galima rasti programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurių interneto svetainės funkcijų veikimui.

Atkreipiame dėmesį, kad naršyklėje išjungus slapukus, šis nustatymas galioja tiktai tai konkrečiai naršyklei. Tai reiškia, kad tokie patys veiksmai turės būti atlikti bet kurioje kitoje tame pačiame ar kitame įrenginyje naudojamoje naršyklėje.

 

 

MAI RAM INTERNATIONAL YOGA ASSOCIATION PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA
 

1. KOKS TAI YRA DOKUMENTAS?

Ši Internetinės svetainės privatumo politika (toliau – Politika) yra informacinio pobūdžio ir tai reiškia, kad ji nenustato Klientams, kurie naudojasi Internetine svetaine, jokių prievolių (tai nėra sutartis ar taisyklės).

Šioje Politikoje pateikiama bendro pobūdžio informacija. Išsami informacija apie konkrečių asmens duomenų tvarkymą pateikiama juos renkant, kiekvieną kartą informacinį pranešimą pateikiant gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje. Visų pirma, tai yra informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslą ir teisinį pagrindą, duomenų saugojimo laikotarpį ir duomenų gavėjus, kuriems duomenys yra perduodami.
 

2. KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Asmens duomenų valdytojas Asociacija MAI RAM INTERNATIONAL YOGA ASSOCIATION
 

3. KAIP MES RŪPINAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS?

Kliento asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Oficialus teisės aktų leidinys Nr. 119, 1 p.) (toliau taip pat vadinamas BDAR) ir kitomis šiuo metu galiojančiomis normomis, t. y. per visą duomenų tvarkymo laikotarpį vadovaujamasi asmens duomenų apsaugos teisinėmis nuostatomis. Asmens duomenys reiškia informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – Asmens duomenys). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 

Duomenų valdytojas ypatingą dėmesį skiria tam, kad būtų apsaugoti duomenų subjektų interesai, ir ypač užtikrinimui, kad jo renkami duomenys būtų:

 • duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais
  nesuderinamu būdu;

 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

 • tikslūs ir prireikus atnaujinami;

 • laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais
  tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

   

4. KOKIE YRA INFORMACIJOS APIE JUS NAUDOJIMO TIKSLAI?

Kiekvieną kartą Duomenų valdytojo atliekamo duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis nustatomi remiantis Kliento duotu sutikimu ar teisės aktais ir yra sukonkretinami Kliento veiksmais, kuriuos jis atlieka Internetinėje svetainėje.
 

5. AR JŪS PRIVALOTE PATEIKTI MUMS SAVO DUOMENIS IR KOKIOS JUMS GALI KILTI PASEKMĖS, JEI TO NEPADARYSITE?

Klientas neprivalo pateikti savo Asmens duomenų Internetinėje svetainėje, tačiau tai yra būtina norint naudotis tam tikromis svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, prenumeruoti naujienlaiškį ar naudoti mūsų formas. Nepateikus Asmens duomenų iš esmės gali būti neįmanoma atlikti minėtų veiksmų.
 

6. KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES NAUDOJAME INFORMACIJĄ APIE JUS?

Kliento Asmens duomenų tvarkymo pagrindas, visų pirma, yra su juo sudarytos sutarties vykdymas arba poreikis imtis priemonių jo prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis). Iš esmės tai yra taikoma Asmens duomenims, kurie pateikiami pildant prenumeruojant naujienlaiškį. Tais atvejais, kai duomenų tvarkymo veiksmai atliekami naujienlaiškio siuntimo tikslais, vadovaujantis taisyklėmis, tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti Duomenų valdytojo arba jo partnerių interesai (BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis), šiuo atveju bendradarbiaujantys su mūsų įstaiga subjektai neturi prieigos prie Jūsų duomenų. Kitu atveju, kai bendradarbiaujantys su mūsų įstaiga subjektai turi tiesioginę prieigą prie jūsų duomenų – tuo pagrindas yra Jūsų savanoriškas sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis).

 

7. INTERNETINĖJE SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI:

 

Slapukų rūšys:

1) PAGECACHE_ENV

Reikalingas tam, kad Lankytojui būtų teisingai rodoma podėlyje įrašyta versija.

Galiojimo laikas: 1 DIENA
 

2) frontend

Vieną dieną išsaugo Lankytojo seanso Internetinėje svetainėje identifikatorių.

Galiojimo laikas: 1 DIENA
 

3) snowmessage

Šis slapukas reikalingas pranešimų rodymui svetainėje.
Slapukas įrašo datą, kada sistemoje buvo parodytas pranešimas vartotojui. Nustačius slapuką, vartotojo naršyklė prašo Svetainės pranešimų turinio ir jį parodo vartotojui.
Slapukas ištrinamas atsidarius pranešimus.

Galiojimo laikas: Kol uždaroma naršyklė
 

4) snow_cache_timestamp_[id-sklepu]

Jo paskirtis yra patikrinti, ar turi būti atnaujinti duomenys Lankytojo naršyklėje. Šis slapukas išsaugo puslapio informacijos, išsaugotos Lankytojo naršyklėje sugeneravimo datą.

Galiojimo laikas: Kol uždaroma naršyklė
 

5) Store

Leidžia Jums naudotis tinkama Internetinės svetainės versija.

Galiojimo laikas: Kol uždaroma naršyklė

6) cookies_accepted

Šis slapukas sukuriamas susipažįstant su pranešimu, taip pat interneto svetainei naudojant slapukus. Jis yra reikalingas tam, kad pranešimas lankytojui būtų paslėptas nuo tų Lankytojų, kurie jau perskaitė pranešimą.

Galiojimo laikas: 365 DIENOS
 

7) userCountry

Jis saugo informaciją apie tai, kurioje valstybėje yra Lankytojas, gaunamą pagal IP adreso vietą.

Galiojimo laikas: 365 DIENOS

8) geo_store_switch_popup[kod-kraju]

[Valstybė-kodas] yra šalies kodas, kuris nustatomas pagal vartotojo IP adresą. Slapukas nustato, ar buvo parodytas iššokantis pranešimas, siūlantis atsidaryti tinkamą svetainės puslapį pagal vartotojo IP adresą. Jis yra susijęs su userCountry slapuku.

Galiojimo laikas: 365 DIENOS

9) ygc

Slapukas išsaugo Lankytoją identifikuojantį kodą rinkodaros tikslais.

Galiojimo laikas: 365 DIENOS


 

 

8.  KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

Visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis į atstovą Gintautą Šiupšinską elektroninio pašto info@mairamyoga.lt , taip pat adresu Savičiaus g. 13-16, Vilnius.

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę raštu, pateikdami prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas  ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo.

Jeigu nusprendėte kreiptis raštu, pateikdami prašymą paštu, kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymo ir Jūsų duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai nustatę Jūsų tapatybę, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą

bottom of page